دلیل روشن نشدن ظرفشویی بوش و تعمیر آن

برند بوش یکی از معتبرترین برندهای لوازم خانگی در سطح جهان است. ازجملهلوازمخانگیکهبرندبوشبابهترینوباکیفیت‌تریننحوممکنروانۀبازارمی‌کند، ماشین ظرفشویی بوش است. اما گاهی اوقات به دلیل نقص فنی دستگاه و یا استفاده غیر استاندارد از آن، ماشین ظرفشویی بوش نیز دچارنقصفنیخواهد شدونیازبهتعمیرپیداخواهد کرد. دراینمقالهمی‌خواهیمشمارابادلایلروشننشدنماشینظرفشوییبوشآشناکنیم. پس تا پایان مقاله همراه ما باشید.

 

چراماشین ظرفشویی بوش روشن نمی شود؟

برایروشننشدنماشینظرفشوییبوش،دلایلمتعددیوجوددارند کهمادراینجابهمهم‌ترینایندلایلخواهیمپرداخت. ایندلایلمی‌توانندریشهدرمشکلاتبرقیاتنظیماتنادرستعملیاتیماشینظرفشویی بوشداشتهباشند.

 

دلایل روشن نشدن ماشین ظرفشویی بوش

1.قطعبودنبرقدستگاه

همانطورکهمی‌دانید،مهم‌ترینورایجتریندلیلروشننشدنماشینظرفشوییبوشتأمیننشدنبرقمورد نیاز دستگاهاست.بهعبارت بهتر در نخستین گام باید برق دستگاه را چک کنید. پیش از عیب یابی ماشین ظرفشویی بوش، وصل بودن برق و تأمین برق مورد نیاز دستگاه را مورد بررسی قرار دهید.

برایرفعاینمشکل:

مطمئنشویدکهماشینظرفشوییبوششمابهبرقوصلشدهاست.

درصورتوصلبودنسیمودوشاخه دستگاه به برق شبکه، حالا از وجود جریان برق خانه اطمینان حاصل کنید و در صورت نیاز زیر سینک ظرفشویی را نیز بررسی کنید.

برای بررسی این که آیابرقخانهمشکلدارد یا خیر،بهسراغجعبهفیوزبرقخانهبرویدوفیوزهایآنرانیز چککنید.

 

  1. قفلنشدندرستدربدستگاه

یکیازدلایلدیگرروشننشدنماشینظرفشوییبوش،قفلنشدندربدستگاهاست. چنان‌چهدربدستگاهماشینظرفشوییبوشبه‌درستی بسته نشود، ماشین از نظر ایمنی و به دلیل پیشگیری از نشت آب ماشین ظرفشویی به بیرون از آن، روشن نخواهد شد. لذا پس از بستن درب دستگاه، سوئیچ داخل قفل درب، از روی کنترل پنل دستگاه سیگنال راه اندازی ظرفشویی را دریافت می‌کند و اجازه روشن شدن آن را می‌دهد. گاهممکناست سوئیچ ماشین ظرفشویی بوش شکسته شده باشد که در این صورت نیز دربدستگاه اجازه روشن شدن آن را نمی‌دهد. برای بررسی شکسته شدن سوئیچ درب ماشین ظرفشویی از یک مولتی متر استفاده کنید. اگر عدد مقاومت مولتی متر، صفر باشد نشان می‌دهد که سوئیچ فوق معیوب است و باید عوض شود.

 

  1. بروز اشکال در تنظیمات سیکل شستشوی ماشین ظرفشویی

برخی اوقاتانتخابیکسیکلنادرستبرایماشینظرفشویی،میتواندباعثروشننشدن آن باشد. برای رفع این مشکل به دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی بوش مراجعه کنید و بررسی کنید که آیا تنظیمات ماشین ظرفشویی شما قفل کودک و یا ویژگی دیگری مانند تأخیر در شروع سیکل شستشو را نداشته باشد. اگر قفل کودک یا تنظیمات دیگر ظرفشویی بوش فعال باشند، یک کد یا نماد بر روی صفحه نمایشگر دستگاه مشاهده خواهید کرد. اگر تنظیمات ماشین ظرفشویی را تأیید کنید، صفحه کنترل کارکرد درست آن را نمایش خواهد داد و در صورتی که برخی از دکمه های صفحه کنترل کار نکنند، باید صفحه کنترل عوض شود که این کار در حیطه متخصص مجرب ماشین ظرفشویی بوش می‌باشد.

 

  1. عدم تأمین آب مورد نیاز دستگاه

جالباستبدانیدکهماشینظرفشوییبوشاگرآبموردنیازخودرادریافتنکندهمروشننمیشود.لذادرزمانمواجههبامشکلروشننشدندستگاهماشینظرفشوییبوش،روندتأمینآبدستگاهرانیزمورد بررسیقرار دهید. اگر برق ماشین ظرفشویی مورد خاصی نداشته باشد، باید بررسی کرد که آیا شیر کنترل ورود آب به کابین ماشین ظرفشویی هم درست کار می‌کند یا خیر. برایاینمنظوربایدعلاوهبر بررسیشیلنگتأمینآبدستگاهازنظر لای خوردگیومسدودنبودن،ازورودآببهداخلکابینماشینظرفشوییاطمینانداشتهباشید.

گاهامکانداردکهشلنگتأمینآبدستگاهسالمباشدومشکلازشیرآبورودیماشینظرفشوییباشد.شیرآبورودیداراییکدریچهکنترلاستکهاگرسوپاپآنبهدرستیعملنکند،باعثبستهماندنشیروعدمتأمینآبموردنیازبرایشستشومی‌گردد.درصورتمعیوببودندریچه آب ورودی ماشین ظرفشویی باید آن را عوض کنید.

 

 

۵ شکستگی برخی از قطعات ماشین ظرفشویی بوش

اگر تمام مراحلبالاراامتحانکردید،اماماشینظرفشوییبوششماهمچنانروشننشد،اینامکانوجودداردکهتعدادیاز قطعات دستگاه دچار نقص فنی شده باشند. برخی از این قطعات از این قرار هستند:

 

Eبروز عیب در فیوز حرارتی دستگاه

وظیفهفیوزحرارتیبهاینترتیباستکهجلوگرمشدنبیشازحددستگاهرامی‌گیردوبابالارفتندمایظرفشوییوگرمشدنبیشازحدآن،فیوزحرارتیمیسوزدتابه خود دستگاه آسیب وارد نشود. اگر فیوز حرارتی ماشین ظرفشویی بوش بسوزد، برق ماشین ظرفشویی قطع می شود و دستگاه هرگز روشن نخواهد شد. توجه داشته باشید که معیوب بودن فیوز حرارتی می تواند باعث سوختن آن شود که در این صورت باید فیوز حرارتی را عوض کنید.

 

Eمعیوببودن تایمر ماشین ظرفشویی بوش

تایمرتوزیعبرق،چندینعملکردمربوط به ماشینظرفشوییراکنترلمی‌کند. حالاگرتایمرظرفشوییبوشمعیوبشدهباشد،درزمانروشنشدنماشینظرفشویی،برقدستگاهراتأمینخواهدکرد. برایبرطرفکردناینمشکلبایدتایمرمعیوبدستگاهعوضشود.

 

E نقص در برد کنترل دستگاه

بردکنترلاصلیدستگاه، یکقطعۀرایانهایدرداخلماشینظرفشوییاستکهکارتأمینبرقاجزایدستگاهرابرعهدهدارد.اگربردکنترلدچارنقصشود،برقموردنیازبرایراهاندازیماشینظرفشوییتأمیننخواهدشد؛و دراینصورتبایدبردکنترلمعیوبعوضشود.

 

تمامیمواردیکهدراینمقالهبهشمااعلامشدمواردیهستندکهابتدابهسادگیمی‌توانید آنها را به تنهایی و به سهولتانجامدهیدودرغیراینصورتبرایرفعهریکازآنهاحتماًبایدازتعمیرکارمجربماشینهایظرفشوییبوشکمک بگیریدتاخسارتیبیشازآنچهکهتاکنون متحملشده‌اید،بهشماوارد نشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *